Doradztwo zawodowe
 
 
Doradca zawodowy

ROLA I ZADANIA DORADCY ZAWODOWEGO

    Doradca zawodowy, który jest zatrudniony w gimnazjum udziela pomocy młodzieży w wyborze kierunku kształcenia czy dalszego szkolenia. Uwzględnia przy tym zarówno możliwości psychofizyczne, sytuację życiową jak i potrzeby rynku pracy i możliwości systemu edukacyjnego. Współpracuje
z rodzicami i nauczycielami w procesie orientacji zawodowej uczniów. Wykorzystuje swoją wiedzę
o szkolnictwie ponadgimnazjalnym, zawodach, rynku pracy oraz technicznych środkach przekazywania informacji zawodowej.

    Doradca zawodowy, wspólnie ze swoimi klientami (uczniami gimnazjum) dokonuje przeglądu ich zainteresowań, umiejętności, cech osobistych i możliwości fizycznych. Może sugerować, jaką wybrać szkołę, jako kolejny etap kształcenia. Doradcy zawodowi mogą także w razie potrzeby stosować testy sprawdzające umiejętności i zdolności ucznia.

    Doradcy zawodowi pracują w rozmaitych placówkach i zajmują się dziećmi w różnym wieku, młodzieżą jak i osobami dorosłymi.

    Współczesny doradca ma do spełnienia trudne zadanie, ponieważ pomoc w wyborze kierunku kształcenia, zawodu nie jest obecnie traktowana jako jednorazowy akt, ale jako ciąg decyzji, proces kolejnych przybliżeń, który zaczyna się we wczesnym dzieciństwie i trwa przez całe życie człowieka. Działalność doradcy w wąskim znaczeniu polega głównie na podawaniu informacji zawodowej, natomiast w szerszym znaczeniu rola doradcy będzie postrzegana jako wychowawcy, który działa świadomie i celowo, stymulując tym samym młodzież oraz osoby dorosłe do samodzielnego podejmowania decyzji zawodowej.

Wybór szkoły nie należy do łatwych z kilku przyczyn, między innymi:

- nieznajomość samego siebie, swoich zainteresowań, uzdolnień, predyspozycji psychicznych,

- brak rozeznania w rozmieszczeniu szkół ponadgimnazjalnych w swoim mieście oraz w pobliskich miastach,

- niezdecydowanie w wyborze kierunku kształcenia, który pomógłby w dalszym wyborze zawodu,

- sprzeczność miedzy wyborem ucznia, a tym czego dla niego chcą jego rodzice,

- i inne.

 

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE

    Ogólna charakterystyka szkół ponadgimnazjalnych:

Liceum Ogólnokształcące - czas kształcenia 3 lata, zakończone maturą, aby podjąć pracę konieczne jest podjęcie studiów albo ukończenie szkoły policealnej w danym kierunku zawodowym.

Technikum - czas kształcenia 4 lata, kończy się maturą i dyplomem technicznym po którym można podjąć pracę w danym zawodzie, można podjąć studia, by uzyskać tytuł inżyniera.

Zasadnicza Szkoła Zawodowa - czas kształcenia trwa 3 lata (od roku szkolnego 2012/13 nie będzie już dwuletnich) , po ukończeniu zdobywa się wykształcenie zawodowe umożliwiające podjecie pracy ale również podjęcie nauki na poziomie technikum, później nawet studia

          Uwaga: Istniejące dotychczas licea profilowane wraz z

          Szkoły ponadgimnazjalne w województwie łódzkim:

Licea ogólnokształcące:

Technika:

Zasadnicze szkoły zawodowe: 

Bursy szkolne i schroniska

Informator na rok szkolny 2011/12 

*Klasyfikacja zawodów